วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายโรงเรียนบ้านขามไปโนนตาแจ)บ้านขาม หมู่ที่๑ (ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๘๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๒๐เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายจากหนองโกรกแฝกถึงคลอง๗)บ้านโคกพะงาดหมู่ที่๒(ขนาดกว้าง๓.๕๐เมตรยาว๕๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๒๐เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อทรายอะเบท(แบบซอง)จำนวน 10 ถังๆละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน 1 มื้อ อาหารกลางวัน 80 คน 2 มื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ป้าย ราคา 900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,610 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมเป็นเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง