วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อวัคซีนและยาคุมกำเนิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน 34,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ของ อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2563 เป็นเงิน 5,580 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ2บานเปิด)จำนวน2หลังๆละ5,500บาท(กองช่าง)ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน 2,550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง