วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุชฯเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน กองช่าง เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานจัดเอกสาร คัดแยกหนังสือฯลฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9, 000 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง