วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 ม.2 ม.5 ม.8 ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Slurry Type สายทางบ้านมะค่า-บุ่งตะครอง หมู่ ๗ บ้านมะค่า ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง