วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนกันยายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,883 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ปรับปรุงถนนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์(ซอยทิศตะวันตกข้างสระ รพสต.ขามสมบูรณ์)บ้านขาม ม.๑(ถนนลูกรังกว้าง๓ม.ยาว๑๐๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๐๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ปรับปรุงถนนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์(สายรอบพื้นที่สระแดง)บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒(ถนนลูกรังเดิมขนาดกว้าง๓ม.ยาว๑,๒๕๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓,๗๕๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ปรับปรุงถนนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ (สายเลียบคลองอีสานเขียวไปหนองเครือ)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐(ถนนลูกรังเดิมขนาดกว้าง3ม.ยาว๒,๐๐๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖,๐๐๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 เลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,300 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,730 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง