วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายคลองอีสานเขียวไปเชื่อมเขตติดต่อตำบลคูขาด)บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕ ตำบลขามสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐เมตรยาว๖๓๘เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒,๒๓๓ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง