วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯในเขตตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 12,069 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหมู่ที่1-13 ภายในตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 832 ถุงๆละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 99,840 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ช่วงที่2 บ้านโนนสีฟัน ม.5(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว95.50ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า334.25ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่3 สายเลียบคลองประปาบ้านใหม่สามัคคีไปซอยต้นสน บ้านใหม่สามัคคี ม.10(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว190ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า665ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟโซ่ล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-13 ภายในตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 50 ชุดๆละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 130,000บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานหุ้มด้วยหนังPVCขาเหล็กชุบโคเมี่ยม 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัวๆละ 2,100 บาท รวมเป็นเงิน 4,200 บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 1 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,400บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเตียงพยาบาล จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 2,600 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,450 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง