วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางจารวีถึงบ้านนางธนัจฉรา บ้านโคกพะงาด ม.๒(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี)
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายรอบบ้าน ซอยบ้านพ่อหนูนา บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี)
9  ก.ย. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ)
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1x2 เมตร เป็นเงิน 240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ)ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเอนกประสงค์ สูตรประจำวัน อัตราส่วนผสม 1100 เท่า ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 24 ขวด รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการฝึกอบรม(จัดซื้อแก๊สหุงต้ม) จำนวน 2 ถัง เป็นเงิน 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน 17,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง รวมเป็นเงิน 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,212 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง