วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดงานพิธีการ (วันที่ 3 มิ.ย.2563)จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 7,875 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) เป็นเงิน 21,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) เป็นเงิน 8,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายประปาไปสระแดง)บ้านโคกพะงาดม.๒(กว้าง๔ม.ยาว๔๗๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๘๘๐ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด)บ้านสระหลวงม.๓(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๐๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๗๐๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจร)จ่ายขาดสะสม๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(260วันx18คนx8.37บาท)(กองการศึกษา)ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓จัดซื้อ๓๐วัน(๑มิ.ย.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๓)จำนวน๓๒คนจัดซื้อ๙๖๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๗,๕๐๗.๒๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(260วันx319คนx8.37บาท)กองการศึกษาภาคเรียน๑/๒๕๖๓จัดซื้อ๓๐วัน(๑มิ.ย.๒๕๖๓-๓๐มิ.ย.๒๕๖๓)จำนวน๓๒๔คนจัดซื้อ๙,๗๒๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๗๖,๐๑๐.๔๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง