วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 4,526.10 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปูกระเบื้องหน้าห้องครัวศพด.(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพื่อใช้ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564(กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 2,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัยศพด.อบต.ขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 180 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๑มิ.ย.๖๔-๑๗ธ.ค.๖๔)จำนวน๓๒๑คนซื้อ๔๑,๗๓๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๓๒๖,๓๒๘.๖๐บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ130วัน(21มิ.ย.๖๔-๑๗ธ.ค.๖๔)จำนวน๓๑คนซื้อ๔,๐๓๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๓๑,๕๑๔.๖๐บาท(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 034-55-001 ทะเบียน นค 9250 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 3,982.54 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 8,350 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง