วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,230 บาท(กองช่าง)
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-59-0016 เป็นเงิน 1,080 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 35 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 875 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อนางนาง เชียงเครือ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 31,140 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อ นางบานเย็น สายหล้า จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 27,643 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อ นางสมหมาย เพ็ชรจำนงค์ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 31,901 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อนางสาวแดง ทองดีนอก จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 28,045 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อนายชื่น พิรักษา จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 27,430 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อ นายไพฑูรย์ ประจง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 25,867.50 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพ/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี๒๕๖๕(จำนวน๒รายๆละ๔๐,๐๐๐บาท)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง