วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก toner-ori hp cf248a จำนวน 4 กล่องๆละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 740 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 9,830 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า แล็คไฟ จำนวน 2 ชุดๆละ 100 รวมเป็นเงิน 200 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย ม.4 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอยอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง