วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและย้ายเครื่องปรับอากาศ ขบ 420 54 0002 ขบ 420 56 0005 ขบ 420 57 0009 จำนวน 3 เครื่องรวมเป็นเงิน 9,500 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ 2 บานเปิด) จำนวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(Keyboard OPTRA KB2510 Macnus) จำนวน 1 ชุดๆละ 330 บาท เป็นเงิน 330 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ รวมเป็นเงิน 22,370 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(บริเวณบ้านนางจังกร โจกกลางถึงบ้านนางอรพินท์ ประกอบเก้า)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ขนาดปากกว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๖๖ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมะค่า ม.๗ จุดที่๑ จากบ้านนายเคน โพธิิ์จันทร์ถึงนานายโอภาส พิรักษา)กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิด ระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๕๗.๕๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 7,472 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Freejet Bulk Refill For Canon BK 500 ml จำนวน 2 ขวดๆละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง