วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพาและผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลขามสมบูรณ์ 1 ราย จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 7 รายๆละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท(งบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน1เครื่อง(ติดตั้งห้องเลขานุการนายกอบต.ขามสมบูรณ์)(สำนักปลัด)
5  มี.ค. 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน1เครื่อง(ติดตั้งห้องรองฯสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง)(สำนักปลัด)
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จำนวน2สาย(สายที่1ซอยอยู่ดีมีสุข สายที่2ซอยตรวจนอก)บ้านโนนสีฟัน ม.5(สายที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว40ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า160ตร.ม. สายที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว50ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า175ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายป่าช้าไปสระแดง บ้านโกรกพัฒนา ม.9(ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยา480ม.ขึ้นดินสูงเฉลี่ย0.65ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,920ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายป่าช้าไปสระแดง บ้านโกรกพัฒนา ม.9(ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยา480ม.ขึ้นดินสูงเฉลี่ย0.65ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,920ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ขนาด ยาว150xกว้าง90xสูง70 เมตร จำนวน 25 ผืนๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมดนตรีเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง