วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์ (ยางนอก ยางใน รองคอ) จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา เป็นเงิน 4,900 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 7 อัน เป็นเงิน 3,620 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 10,529 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Cannon 750 ดำแดง ตลับหมึก Cannon 751 ฟ้าเหลืองดำ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,750 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมจัดสถานที่ พร้อมปรับเกลี่ยสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก รวมเป็นเงิน 4,500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 35 แพ็คๆละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอด LED ยาว และ โฟโต้สวิตช์ 3 สาย) เป็นเงิน 3,920 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง