วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างกั้นห้องกระจกสำหรับเป็นห้องทำงานรองนายกและห้องเลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(บริเวณชั้น๒ตรงข้ามห้องประชุมสภาฯจำนวน๒ห้อง(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม(กองการศึกษา)จัดซื้อ(นม)โรงเรียน(321คนx7บาทx24กล่อง=53,928บาท) และ(นม)ศูนย์ฯ(32คนx7บาทx24กล่อง=5,376บาท)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0011 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0018 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
เหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา(Covid-19) จำนวน 14 ป้ายๆละ 360 บาท เป็นเงิน 5,040 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 13,434 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 3,635 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง