วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,560 บาท (สำนักงานปลัด)ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเพื่อพิจารณาขอบข่ายแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 จำนวน 29 คนๆละ 25 บาทเป็นเงิน 725 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,400 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)จำนวน 4 รายการ(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 2,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย กักตัว 16 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง