วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 2,402 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้างเหมาขุดลอกคลองโกรไม้แดงไปบ้านตะหนอด บ้านสระหลวง ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-จ้างเหมาถางป่าขุดตอ บ้านตะหนอด หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,080 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 22 รายการเป็นเงิน 7,191 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 14 ป้าย เป็นเงิน 6,720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟฯลฯ ตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,760 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 417-53-0003 กองคลัง จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 13,040 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,950 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง