วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 52 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 20,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ(เสวียนรักษ์โลก) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดหาไม้ไผ่ จำนวน 120 ลำๆละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแก) ม.๘ (ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๑๐๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๔๐๐ตร.ม.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 910 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสวัสดิ์(ซอย1)จากบ้านนางสมปอง กุนอก ถึงบ้านนางอรชร จงเรียงกลาง ม.9 บ้านโกรกพัฒนา(ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง4ม.ยาว70ม.หนา0.15ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(ซอยสุขสวัสดิ์ซอย๑จากบ้านนายสมปอง กุนอกถึงบ้านนางอรชร จงเรียงกลาง)ม.๙(กว้าง๔ม.ยาว๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๐๐ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการฯเดือนมีนาคม 2563 เดือนละ 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง