วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ซ่อมแซมพื้นทางจำนวน๒สาย(๑สายบ้านโจดไปสำนักสงฆ์ทองสัมฤทธิ์)ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๙๐๐ม.ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๖๐ลบ.ม.)(๒สายเลียบคลองอีสานเขียวไปเชื่อมตำบลคูขาด)ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๓ม.ยาว๑,๗๐๐ม.ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๖๐ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.11บ้านหนองสะเดา(ขนาด ศก.0.40ม.จำนวน95ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน8บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม100ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายกลางบ้านม.2บ้านโคกพะงาด(กว้าง0.40ม.ลึก0.50ม.พร้อมวางท่อคสล.ศก.0.40ม.จำนวน4จุดๆละ5ท่อนรวมจำนวน20ท่อนความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า57.50ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด) เดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่างประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง