วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลััง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เเดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 15,190 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายสามแยกประปาถึงประปา) บ้านสระหลวง ม.3(กว้าง4ม.ยาว90ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า360ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายประชาอุทิศ)บ้านโนนสีฟันม.5(กว้าง3.50ม.ยาว313ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,095.50ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 390 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,845 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,610 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง