วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่ใส่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,900 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2567 จำนวน 1,250 ชุดๆละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท(สำนักปลัด)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างงบกลาง(เงินสำรองจ่าย)-จ้างเหมาขุดเปิดทางทำถนนดิน จำนวน๑จุด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒(โดยขุดเปิดขึ้นรูปทางถนนดินขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๘๐เมตรขึ้นดินสูงเฉลี่ย๐.๘๐เมตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย)ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนบอร์ดแอร์คอยล์เย็นเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-64-0015 รวมเป็นเงิน 4,500 บาท(กองช่าง)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-61-0012 รวมเป็นเงิน 5,750 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-63-0013 ขบ 420- 64-0017 ขบ 420-64-0018 รวมเป็นเงิน 12,300 บาท(กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่ีอง หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-54-0001 ขบ 420-57-0007 ขบ 420-64-0016 ขบ 420-57-0008 รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (กองคลัง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการต่อสัญญาปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเวลา 1 ปี เป็นเงิน 8,000 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง