วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 360 บาท (กองสาธารณสุข)
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลััง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เเดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,390 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 320 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแก)บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดกว้าง๔ม.ยาว๑๕๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(งบทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแก)บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดกว้าง๔ม.ยาว๑๑๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(งบทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 15,190 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง