วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนธันวาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)จ้างเหมาขุดซ่อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80ม.จำนวน6ท่อนพร้อมกลบดินหลังท่อกับปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 8,304 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 5,220 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๑๐พย.๖๓-๑๐พค.๖๔)จำนวน๓๒๑คนซื้อ๔๑,๗๓๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๓๒๖,๓๒๘.๖๐บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๑๐พย.๖๓-๑๐พค.๖๔)จำนวน๔๒คนซื้อ๕,๔๖๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๔๒,๖๙๗.๒๐บาท(สี่หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้างเหมาขุดร่องดินเพื่อระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำทางข้ามจำนวน๕ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง