วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (กองคลัง) เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท กองการศึกษา ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท กองการศึกษา ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประสบปัญหาทางสังคมภายในตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด,งานสวัสดิการฯ) จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ ขบ 602-52-0003 (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) เป็นเงิน 8,350 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง