วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเงินสำรองจ่าย(จ้างเหมาขุดตัด-ตัก หินกากยางพร้อมขนส่งลงหินกากยางเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านมะค่าไปวัดป่าเทพาลัย บ้านมะค่าม.๗ โดยมีปริมาตรหินกากยางไม่น้อยกว่า๓๕๐ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรร์ เดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง