วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร-กระจกโค้งมนพร้อมเสาและค่าติดตั้งจุดเสี่ยงจุดอันตรายภายในตำบลขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของสำนักปลัด)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา เป็นเงิน 3,761.20 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่มีความยากลำบาก ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง น้ำยาประสานใช้ในการซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 10 แกลอนๆละ 2,250 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผ่นติดเสาไฟฟ้า พร้อมน็อต เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 45 แผ่นๆละ 380 บาท รวมเป็นเงิน 17,100 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ ยางใน ยางรองคอ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 เป็นเงิน 4,900 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายสุข ดำงูเหลือมถึงนานายเลิศ สรารัมย์ ช่วงที1 บ้านขาม ม.1(ขนาดผิวจราจรกว้าง3ม.ยาว431ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า193.95ลูกบาศก์เมตร(หลวม)พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง