วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต. ขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระหลวงหมู่ที่๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓เมตรยาว๑๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรหูช้าง๑.๓๕ตร.ม.)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนาหมู่ที่๑๒(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๔๐เมตรยาว๙๒เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๘๘ท่อนบ่อพักคสล.ขนาด๐.๘๐x๐.๘๐เมตรจำนวน๒๘บ่อ)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนดพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองสะเดาหมู่ที่๑๑(ช่วงที่๑ วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐เมตรระยะวางท่อยาว๓๒เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อช่วงที่๒ วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐เมตรระยะวางท่อยาว๒๘เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อ)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนดพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่๑๐(ขนาดปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย๑๔เมตรยาว๓๔๕เมตรลึกเฉลี่ย๒เมตรขุดลอกใหม่ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย๑๔เมตรยาว๓๔๕เมตรขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย2เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก(สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๕๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรบานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านบุ่งตะคลองไปบ้านโนนคูณพัฒนา)หมู่ที่๘ (ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๑๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรไม่มีไหล่ทาง)ตามแบบแปลนมาตรบานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก(สายฟาร์มไก่ไปบ้านหนองบัวโคก)บ้านมะค่า หมู่ที่๗(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๓๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย