วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง 2 รายการ(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 2,402 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้างเหมาขุดลอกคลองโกรไม้แดงไปบ้านตะหนอด บ้านสระหลวง ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-จ้างเหมาถางป่าขุดตอ บ้านตะหนอด หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,080 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 22 รายการเป็นเงิน 7,191 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 14 ป้าย เป็นเงิน 6,720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟฯลฯ ตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,760 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 417-53-0003 กองคลัง จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 13,040 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง