วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน๕จุดๆ๗,๙๕๐บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๓๙,๗๕๐บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(ขนาด๓๖,๐๐๐บีทียู จำนวน๔เครื่องๆละ๕๓,๖๐๐บาท รวมติดตั้ง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ในจุดที่แสงสว่างเข้าไปไม่ถึง(ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า๒๐๐วัตต์พร้อมเสาไฟฟ้าจำนวน๕จุดๆละ๒๕,๐๐๐บาท)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ในจุดที่แสงสว่างเข้าไปไม่ถึง(ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า๒๐๐วัตต์พร้อมเสาไฟฟ้าจำนวน๕จุดๆละ๒๕,๐๐๐บาท)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ,รถยนต์ส่วนกลาง,รถมอเตอร์ไซต์ฯลฯ(สำนักปลัด)-ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ,รถยนต์ส่วนกลาง,รถมอเตอร์ไซต์ฯลฯ(สำนักปลัด)-ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียนกน๘๗๘๐นครราชสีมา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการตลาดนัดวิถีชุมชนคนขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้รับรอง (จำนวน 50 ชุดๆ ละ 800 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิน 40,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะขาวขาเหล็ก(ขนาดกว้าง 90x150x75 ซ.ม. จำนวน 20ตัวๆละ 3,500บาท) รวมเป็นเงิน 70,000 บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อพัดลมระบายอากาศ (ขนาด 18 นิ้วพร้อมเดินสายไฟสำหรับติดตั้งจำนวน 12 จุด) รวมเป็นเงิน 40,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง