วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการศาลา๑,๐๐๐ยอด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สำนักงานปลัด/แผนงานการเกษตร)จ้างเหมาจัดหาพันธุ์กล้าไม้ 980 ต้นๆละ 15 บาท ต้นรวงผึ้ง 20 ต้นๆละ 179 บาท รวมทั้งสิ้น 18,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 13,510 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox 7435 สี M จำนวน 1 หลอดๆละ 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 800 เล่มๆละ 80 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย)
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙ตำบลขามสมบูรณ์(กว้าง๕ม.ยาว๘๐๐ม.หนา๐.๐๔ม.(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย)
29  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง