วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
จ้างค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 พวงๆละ 1,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 36 คนๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 1,260 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 35 เล่มๆละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 5,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมไดชาร์ท D แม็ก พร้อมหางเดิมน็อตไดชาร์ทพร้อมชาร์ทไฟแบตเตอร์รี่ 1 ชุดครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 จำนวนเงิน 2,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมแอร์ ครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 จำนวนเงิน 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)
11  ต.ค. 2562
จัดซ้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ๒บานเปิด)จำนวน๓หลังๆละ๕,๕๐๐บาท(กองคลัง)