วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 390 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,845 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,610 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 6,239 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,415 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,670 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 7,210 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,920 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค-19 จำนวน 2 ราย กรณีถูกกักตัวตัว 11 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง