วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 9,480 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง