วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 4,990 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,750 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็น 3,900 บาท ตามเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 16,895 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 14,810 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,150 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 986 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother Toner TN-261 จำนวน 7 กล่อง เป็นเงิน 20,450 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก fuji xerox ct202877 จำนวน 3 กล่อง เป็นเงิน 3,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 7,420 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง