วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ให้ครบตามจำนวน 160 ชั่วโมง) ประจำเดือนตุลาคม 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 054-54-0003,0004,0005 เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเป็นปกติ จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 7,260 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)-จ้างเหมาลงหินคลุก ซ่อมพื้นทางสายฟาร์มไก่ไปวัดเทพาลัย บ้านมะค่า หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพื่อใช้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,500 บาท(กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ จำนวน 71 ชุดๆละ 50 รวมเป็นเงิน 3,550 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านตะหนอด ม.6(โดยก่อสร้างฐานราก ระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูง ขนาด10ลบ.ม.และย้ายโครงการสร้างเหล็กถักพร้อมติดตั้ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง