วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,124 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯลฯ(กองช่าง)-ซ่อมแซมกำแพงกันดินเรียบคลองอีสานเขียว หมู่ที่๑บ้านขาม(รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,400 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการเทพื้นบริเวณโรงจอดรถ อบต.ขามสมบูรณ์(ตามแบบมาตรฐาน อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นเงิน 450 บาท(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 50 ชุดๆละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 720 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมเป็นเงิน 49,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง