วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 150 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติผ้าร่ม จำนวน 20 ผืนๆละ 155 บาท รวมเป็นเงิน 3,100 บาท)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโควิดไซโนฟิ จำนวน 20 ชุดๆละ 59 บาท และ ชุดตรวจโควิดคอลลอยด์โกลด์ จำนวน 30 ชุดๆละ 49 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,650 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0017 เป็นเงิน 500 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 350 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 4,790 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างโครงการจัดตั้งตลาดชุมชนเพื่อการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ(ตามแบบแปลน อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง