วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 714-59-0004 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 695 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(โดยขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC 2 1/2 นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า752ม.รายละเอียดตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตประปาท่อเมน บ้านตะหนอด ม.6(โดยขยายเขตท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC 3นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า524ม.รายละเอียดและรายการประมาณการตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากเดิม สายเรียบคลองรอบสระแดง บ้านโคกพะงาด ม.2 (ขนาดผิวจราจรกว้าง3ม.ยาว245ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสมพงษ์ คุ้มกลางต่อจากเดิมไปสุดเขตตำบลคูขาด บ้านโจด ม.4(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว210ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระป่าไม้แดงไปบ้านตะหนอด บ้านสระหลวง ม.3(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว210ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,960 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 9,869 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 750 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้่ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 22,328 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง