วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการของกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและย้ายเครื่องปรับอากาศ ขบ 420 54 0002 ขบ 420 56 0005 ขบ 420 57 0009 จำนวน 3 เครื่องรวมเป็นเงิน 9,500 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ 2 บานเปิด) จำนวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง