วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก toner-ori hp cf248a จำนวน 4 กล่องๆละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 740 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 9,830 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า แล็คไฟ จำนวน 2 ชุดๆละ 100 รวมเป็นเงิน 200 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอยอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย ม.4 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านขาม หมู่ที่๑ช่วงที่๑(จากบ้านนายสมพาน พินิจถึงบ้านนายวีระ รังสิโยภาส)บ้านขาม หมู่ที่๑(ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๘๒ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๑๐ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0012 เป็นเงิน 800 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง