วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ของกองการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3-27 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 4,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ของกองการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ของกองสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากทางเข้าบ้านขาม-โรงเรียนบ้านตะหนอด ม.๑บ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์(กว้าง๖ม.ยาว๒,๓๕๐ม.หนา๐.๐๕ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๔,๑๐๐ตร.ม.)กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(สำนักงานปลัด)จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน3หลังๆละ๒๐,๐๐๐บาทเป็นเงิน๖๐,๐๐๐บาท(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 14 วัน จำนวน 5 ครอบครัว เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0012 เป็นเงิน 400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง