วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(กองคลัง)จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายกลางบ้านม.10บ้านใหม่สามัคคี(กว้าง0.40ม.ลึก0.50ม.ระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า30ม.)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง(หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 472-55-0011 -ขบ472-55-0020) จำนวน 10 ถัง เป็นเงิน 7,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 14,812 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 24,628 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 50 รายการ เป็นเงิน 8,368 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด) จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขต 1849 นม จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 2,129.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 9,836 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง