วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1 มื้อๆละ 35 บาทจำนวน 65 คน เป็นเงิน 2,275 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1 มื้อต่อคนๆละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(แผนงานเกษตรสำนักงานปลัด)จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการ เป็นเงิน 3,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(แผนงานเกษตรสำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 4 ป้าย เป็นเงิน 4,185 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานสวัสดิการฯ)จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน๑๒รายการเป็นเงิน๒๙,๐๕๔บาท(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี๒๕๖๓(จัดซื้อต้นไม้(พร้อมจัดส่ง)พยุง๒๗๐ต้น,ประดู่ป่า๕๐ต้น,หูกวาง๓๐ต้นเป็นเงิน๑๗,๕๐๐บาทและดินผสมเสร็จ เป็นเงิน๓,๗๕๐บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๑,๒๕๐บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองการศึกษา(กองการศึกษา)จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมบ่อเกรอะบ่อซึม(บ่อน้ำทิ้ง)บ้านพัก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จัดซื้อยางมะตอยและนำ้ยาง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,265 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง