วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(ทางไปบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๓(ขนาดกว้าง3ม.ยาว300ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า900ตร.ม.พร้อมวางท่อ0.40ม.จำนวน3แถว รวม15ท่อน พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(งบกันเงินเบิกตัดปี2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนลูกรัง(ทางไปบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๓(ขนาดกว้าง3ม.ยาว300ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า900ตร.ม.พร้อมวางท่อ0.40ม.จำนวน3แถว รวม15ท่อน พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(งบกันเงินเบิกตัดปี2561)
30  พ.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓บ้านหนองสะแก(วางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง๘เมตร ระยะวางท่อยาว๓๕เมตร จำนวน๑บ่อพักพร้อมถมดิน)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(กองช่าง)
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระหลวงหมู่ที่๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓เมตรยาว๑๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรหูช้าง๑.๓๕ตร.ม.)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนาหมู่ที่๑๒(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๔๐เมตรยาว๙๒เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๘๘ท่อนบ่อพักคสล.ขนาด๐.๘๐x๐.๘๐เมตรจำนวน๒๘บ่อ)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนดพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองสะเดาหมู่ที่๑๑(ช่วงที่๑ วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐เมตรระยะวางท่อยาว๓๒เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อช่วงที่๒ วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐เมตรระยะวางท่อยาว๒๘เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อ)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนดพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่๑๐(ขนาดปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย๑๔เมตรยาว๓๔๕เมตรลึกเฉลี่ย๒เมตรขุดลอกใหม่ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย๑๔เมตรยาว๓๔๕เมตรขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย2เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก(สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๕๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรบานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านบุ่งตะคลองไปบ้านโนนคูณพัฒนา)หมู่ที่๘ (ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๑๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรไม่มีไหล่ทาง)ตามแบบแปลนมาตรบานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย
29  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก(สายฟาร์มไก่ไปบ้านหนองบัวโคก)บ้านมะค่า หมู่ที่๗(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๓๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย