วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้นและในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นฯลฯ(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือน๒๖ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อจัดงานพิธีการ (วันที่ 3 มิ.ย.2563)จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 2,285 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดงานพิธีการ (วันที่ 3 มิ.ย.2563)จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 7,875 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) เป็นเงิน 21,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง) เป็นเงิน 8,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายประปาไปสระแดง)บ้านโคกพะงาดม.๒(กว้าง๔ม.ยาว๔๗๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๘๘๐ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด)บ้านสระหลวงม.๓(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๐๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๗๐๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจร)จ่ายขาดสะสม๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล เดือนมิถุนายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง