วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท) รวมเป็นเงิน 16,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 4,151 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ปิดปรับปรุงตลาดนัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 270 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon PIXMA หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 492-59-0016(กองช่าง) เป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาฯ เป็นเงิน 1,575 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เป็นเงิน 600 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก จำนวน 1 หลังๆ ละ 5,500 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 10,610 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,830 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง