วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,048 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 1,695 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อนำมาใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)
15  มิ.ย. 2566
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อทรายกำจัดยุงเคลือบสาร จำนวน 5 ถังๆละ 3,000 บาท น้ำยาพ่นหมอกควัน เอส ไบโอต้า จำนวน 12 ขวดๆละ 1,800 บาทเพื่อใช้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,600 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Nobivac Rabies 1ซีซี จำนวน 900 โด๊สๆละ 30 บาท และเข็ม ไซริงค์ 900 ชุดๆละ 5 บาท เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นเงิน 40,000 บาท(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)(งบพัฒนาสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นเงิน 40,000 บาท(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)(งบกองทุนพื้นฟู) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง๔ม.ยาว๑,๑๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔,๗๖๐ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ๐.๕๐ม.ทั้งสองข้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์๑ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)