วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,154 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 5 ป้ายๆละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 009 59 0002 ทะเบียน 1 กพ 2463 นครราชสีมา เป็นเงิน 940 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,154 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อยางในยางนอก จุ๊บลม สำหรับใส่รถมอเตอร์ไซค์ ทะเบียน 1 กพ 2463 นครราชสีมา รวมเป็นเงิน 1,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,048 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 1,695 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อนำมาใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)
15  มิ.ย. 2566
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)