วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย(สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมปรับปรุงถนน(สายสามแยกนานายสมบูรณ์ เชียงเครือถึงเขตดอนใหญ่ถึงนานางลาวัล มาลา)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๔ม.ยาว๓๒๐ม.ลงหินคลุกกว้าง๔ม.ยาว๒๕๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมปรับปรุงถนน(สายดงตะหนอด)บ้านสระหลวง ม.๓(ลงหินคลุกกว้าง๔มยาว๒๓๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๓๘ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักตัวระดับตำบล State Quarantine (SQ) ตำบลขามสมบูรณ์(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 300 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมึก จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา จำนวน 2 ลูก เป็นเงิน 5,200 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 600x320 จำนวน 1 ป้าย ขนาด 140x260 จำนวน 1 ป้าย พร้อมโครงไม้ เป็นเงิน 2,780 บาท ตามเอกสารแนบ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง