วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติผ้าร่ม จำนวน 20 ผืนๆละ 155 บาท รวมเป็นเงิน 3,100 บาท)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 150 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0017 เป็นเงิน 500 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 350 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างโครงการจัดตั้งตลาดชุมชนเพื่อการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ(ตามแบบแปลน อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 4,790 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 7,330 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง