วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 380 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง-จ้างเหมาบริการเทพื้นคสล.หน้าทางเข้ากองช่างของอบต.ขามสมบูรณ์ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓๓.๔๙ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างกั้นห้องกระจกสำหรับเป็นห้องทำงานรองนายกและห้องเลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(บริเวณชั้น๒ตรงข้ามห้องประชุมสภาฯจำนวน๒ห้อง(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม(กองการศึกษา)จัดซื้อ(นม)โรงเรียน(321คนx7บาทx24กล่อง=53,928บาท) และ(นม)ศูนย์ฯ(32คนx7บาทx24กล่อง=5,376บาท)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง เดือนมิถุนายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0011 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0018 เป็นเงิน 400 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง