วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน,วางท่อระบายน้ำฯในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่๑และบ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่๙(ก่อสร้างตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน,วางท่อระบายน้ำฯในเขตอบต.ขามสมบูรณ์จำนวน๔จุด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒(ก่อสร้างตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายฟาร์มไก่ไปบ้านหนองบัวโคก)บ้านมะค่า หมู่ที่๗(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๓๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ และการดูแลสุขภาวะพระภิกษุ จำนวน 35 เล่มๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5x2 เมตรๆละ 120 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านสระหลวงไปประปา)บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูหน่าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามสมบูรณ์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโจดไปสำนักสงฆ์โพธิืทองสัมฤทธิ์ บ้านโจด หมู่ที่๔(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง