วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่๑๐(ขนาดปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย๑๔เมตรยาว๓๔๕เมตรลึกเฉลี่ย๒เมตรขุดลอกใหม่ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย๑๔เมตรยาว๓๔๕เมตรขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย2เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(ทางไปบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๓(ขนาดกว้าง3ม.ยาว300ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า900ตร.ม.พร้อมวางท่อ0.40ม.จำนวน3แถว รวม15ท่อน พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(งบกันเงินเบิกตัดปี2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนลูกรัง(ทางไปบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๓(ขนาดกว้าง3ม.ยาว300ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า900ตร.ม.พร้อมวางท่อ0.40ม.จำนวน3แถว รวม15ท่อน พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(งบกันเงินเบิกตัดปี2561)
30  พ.ค. 2562
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๓บ้านหนองสะแก(วางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง๘เมตร ระยะวางท่อยาว๓๕เมตร จำนวน๑บ่อพักพร้อมถมดิน)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(กองช่าง)
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5520N จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การสานเส้นพลาสติก ขนาดป้าย 1.5x2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ๆละ 450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 80 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 35 บาท ในโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การสานเส้นพลาสติก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การสานเส้นพลาสติก จำนวน 6 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนมิถุนายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง