วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิริก พร้อมกรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 3,200 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0012 จำนวน 2 รายกร เป็นเงิน 1,550 บาท(สำนักงานปลัด)ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-59-0016 จำนวน 1 รายกร เป็นเงิน 300 บาท(กองช่าง)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0013 จำนวน 7 รายกร เป็นเงิน 4,290 บาท(กองช่าง)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบต่อขนาด๒ก๊อก(จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,800 บาท)(ตามเอกสารแนบท้ายสำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลข ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,680 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ปรับพื้นทางซ่อมถนนในเขตอบต.ขามสมบูรณ์(จำนวน๑๖สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพหมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต1849 นครราชสีมา(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 3,690.43 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการเป็นเงิน 11,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง