วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 1 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 1 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 493-61-0001 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย(สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมปรับปรุงถนน(สายสามแยกนานายสมบูรณ์ เชียงเครือถึงเขตดอนใหญ่ถึงนานางลาวัล มาลา)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๔ม.ยาว๓๒๐ม.ลงหินคลุกกว้าง๔ม.ยาว๒๕๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมปรับปรุงถนน(สายดงตะหนอด)บ้านสระหลวง ม.๓(ลงหินคลุกกว้าง๔มยาว๒๓๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๓๘ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักตัวระดับตำบล State Quarantine (SQ) ตำบลขามสมบูรณ์(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 300 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมึก จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง