วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)
1  ต.ค. 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง)
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ขนาดกว้าง๔เมตร ยาว๗เมตร เป็นอาคารขนาดชั้นเดียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย