วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงิน 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายโรงเรียนบ้านขามไปโนนตาแจ)บ้านขาม หมู่ที่๑ (ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๘๐๐เมตร หนาเฉลี่ย๐.๒๐เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายจากหนองโกรกแฝกถึงคลอง๗)บ้านโคกพะงาดหมู่ที่๒(ขนาดกว้าง๓.๕๐เมตรยาว๕๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๒๐เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อทรายอะเบท(แบบซอง)จำนวน 10 ถังๆละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หลักสูตร การพัฒนาการเกษตรตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง