วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) เป็นเงิน 8,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีแดงขาว)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์(ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องเรียนศพด.ของอบต.ขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)โดยกั้นห้องกระจกเป็นห้องเรียนรู้เด็กช่องที่๒ขนาดความกว้าง๑๐.๕๐ม.ยาว๒๐ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา เป็นเงิน 40,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานของอบต.ขามสมบูรณ์ทั้งสองข้าง(กองช่าง)ทั้งสองด้านขนาดความกว้างข้างละ๓.๕๐ม.ยาวข้างละ๗.๐๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง