วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จำนวน2สาย(สายที่1ซอยอยู่ดีมีสุข สายที่2ซอยตรวจนอก)บ้านโนนสีฟัน ม.5(สายที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว40ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า160ตร.ม. สายที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว50ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า175ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จำนวน2สาย(สายที่1ซอยอยู่ดีมีสุข สายที่2ซอยตรวจนอก)บ้านโนนสีฟัน ม.5(สายที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว40ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า160ตร.ม. สายที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว50ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า175ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,470 บาท(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขบ 001-49-0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,750 บาท(สำนักปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมหมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 12,060 บาท(สำนักปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง