วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๗ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคีม.10(กว้าง3.50ม.ยาว102.50ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า358.75ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(กองช่าง)ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลขามสมบูรณ์ บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค หอประชุม ที่จอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓ (ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง) กว้าง๔เมตร ยาว๑,๔๖๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕,๘๔๐ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ๐.๕๐เมตร ทั้งสองข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ Brother HL-2270 และหมึกเติม Cannon รวมเป็นเงิน 2,670 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่าน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,400 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,320 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 360 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(กองช่าง)-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่๑๓(ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง