วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,200 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,355 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,200 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,900 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มจำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,450 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๖จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐มิถุนายน๒๕๖๖ถึง๑๙ธันวาคม๒๕๖๖)จำนวน๓๒๒คนจัดซื้อ๔๑,๘๖๐กล่องๆละ๘.๑๓บาทเป็ฯเงินทั้งสิ้น๓๔๐,๓๒๑.๘๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(กองการศึกษา)ภาคเรยนที่๑/๒๕๖๖จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐มิถุนายน๒๕๖๖ถึง๑๙ธันวาคม๒๕๖๖)จำนวน๒๐คนจัดซื้อ๒,๖๐๐กล่องๆละ๘.๓๑บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๒๑,๑๓๘บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงานด้านพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง