วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยงานสาธารณสุขฯขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 650 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(โดยติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละกองเป็นจำนวน๖บอร์ดและซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์เดิมอีก2บอร์ด(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 4,526.10 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปูกระเบื้องหน้าห้องครัวศพด.(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพื่อใช้ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564(กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 2,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง