วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(ขนาด24,000บีทียู)(สำนักงานปลัด)จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 27,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิก พร้อมกรอบอลูมิเนียมและป้ายสติกเกอร์ ติดแผ่นเรียบเมทัลชีท พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 17,200 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,600 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปโนนตาแจ)ม.13บ้านหนองสะแก(ขนาด ศก.080ม.จำนวน48ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน3บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม51ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.7บ้านมะค่า(ขนาด ศก.0.80ม.จำนวน45ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน3บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม48ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563 ขนาดป้าย 1.5X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 20,430 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งมนพร้อมเสาจำนวน๔ชุดๆละ๕,๐๐๐บาท เป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักงานปลัด,งานป้องกันฯ)ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา)ซื้อรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงิน 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการ ติดตั้งกระจกโค้งมน พร้อมเสา จำนวน 4 ชุดๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง