วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก(เลียบคลองจากโกรกไม้แดงตั้งแต่บ้านนายอัสนี มูลจันทร์ถึงทางไปโกรกวังโพรงจรดบ้านใหม่สามัคคี)บ้านตะหนอด หมู่ที่6 ตำบลขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมา่เครื่องเสียงพร้อมจัดสถานที่ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 300 คน 80 บาท และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน35 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 34,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดหาดอกไม้พร้อมจ้างเหมาร้อยพวงมาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขนาด 1.5 x 2.5 เมตร รวมเป็นเงิน 450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จัดทำป้าย จำนวน 14 ป้าย รวมเป็นเงิน 6,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง