วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2563
เหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 จำนวน 35 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 875 บาท ตามเอกสารแนบ
3  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีเหลือง)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์ ขนาด 1.2X2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการต่อสัญญาปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ คือบริการจ้างเหมาพื้นที่อินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื้อโดเมนเนม เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 29 ถังๆละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 435 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจเขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ของกองช่างเดือนธันวาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านข้อมูล บันทึกข้อมูล งานคัดแยก จัดเรียงเอกสารของกองช่าง เดือนธันวาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง