วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 99,936.45 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,460 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 4,990 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,750 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็น 3,900 บาท ตามเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 16,895 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 14,810 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,150 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง