วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
5  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 ม.2 ม.5 ม.8 ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง