วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด) เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน13.3ลิตรๆละ23.03บาท และแก็สโซฮอลล์91จำนวน9.05ลิตรๆละ22.12บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 จำนวน 35 เล่มๆละ159 บาท รวมเป็นเงิน 5,565 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,860 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 4,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซักรีดผ้าซับใน เป็นเงิน 10,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(กองช่าง)ซ่อมแซมพื้นทาง(สายบ้านหนองสะเดาไปบ้านสี่เหลี่ยม)บ้านหนองสะเดา หมู่ที่๑๑(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐เมตรยาว๕๖๐เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๙๖๐ตร.ม.ลงลูกรังไม่น้อยกว่า๕๐ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยพื้นทางให้เรียบร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 9,910 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง