วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดหลุม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และป้ายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 850 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม่ และดินผสม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,167 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 11 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ก่อสร้างบ่อขยะติดเชื้อ(โควิค-19)จำนวน2เตาเผาภายในบริเวณที่ทำการอบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายดอนเจดีย์จากบ้านหนองตะไก้ไปเชื่อมต.ตาจั่น)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๓๓ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๓๒ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 301-60-0001 (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,045 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายรอบสระหมอยา)บ้านโนนสีฟัน ม.๕(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๘๑ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๘๓.๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง