วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3,000 แผ่นๆละ 0.50 บาท รวเป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังจำนวน๑เครื่อง)(กองการศึกษา)ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียูตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ปรับเกรดถนนลูกรังจำนวน๓จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายเรียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้)ม.10บ้านใหม่สามัคคี(กว้าง3.50ม.ยาว270ม.หนาเฉลี่ย0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า945ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการต่อสัญญาปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของกองช่าง เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง