วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น จำนวน 10 ตัว มุ้งครอบใหญ่ จำนวน 10 หลัง พัดลม จำนวน 10 ตัวรวมเป็นเงิน 14,800 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ State Quarantine ณ ศพด อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine (สำนักงานปลัด) เตียงนอน(แคร่ไม้ไผ่) จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีมๆละ 135 บาท รวมเป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองช่าง เดือนสิงหาคม 2564 เดือน ละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองช่าง เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองการศึกษา เดือนสิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองการศึกษา เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ กองช่าง เดือนสิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง