วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1,000 โด้สๆละ 30 บาท และซื้อยาคุมกำเนิด จำนวน 150 ขวดๆละ 30 บาท เป็นเงินทั้งสิน 34,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 15 ขวดๆละ1,200 บาท และ ทรายอะเบท จำนวน 3 ถังๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(เลียบคลองจากโกรกไม้แดงตั้งแต่บ้านนายอัสนี มูลจันทร์ถึงทางไปโกรกวังโพรงจรดบ้านใหม่สามัคคี)บ้านตะหนอด ม.๖(ช่วง๑ กว้าง๔ ม.ยาว๑๒๘ ม.หนา๐.๑๕ม. ช่วงที่๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.)ป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากหนองโกรกแฝกถึงคลอง7 ม.2 บ้านโคกพะงาด(ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง3.50ม.ยาว450ม.หนา0.20ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,575ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองแต้-หนองตะไกร้ ม.12บ้านพะงาดเหนือพัฒนา(ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง4ม.ยาว220ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า880ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ ม.5บ้านโนนสีฟัน(ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง3ม.ยาว300ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า900ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการ อบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆละ25 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการ อบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง รวมเป็นเงิน 2,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการ อบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมเป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง