วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา)จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 300 บาท ตามเอกสานแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 7,354 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,525 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการเป็นเงิน 6,240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ๒บานเปิด)จำนวน๓หลังๆละ๕,๕๐๐บาท(กองคลัง)รวมเป็นเงิน 16,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก(กองการศึกษา)โครงการกันเงินเบิกตัดปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายอลูซิงค์ลานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองคลัง(กองคลัง)จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ.602-61-0017 กองคลัง เป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 18,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง