วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 เดือนละ 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)
1  ต.ค. 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)