วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,901 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าปกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) จำนวน 235 เล่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,225 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและซ่อมคันคลองดินสไลด์รวม๓จุด บ้านตะหนอด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน๒จุด บ้านโจด หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน๑จุด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(กองการศึกษา)จำนวน๘๓วัน(๑ส.ค.๒๕๖๒-๑๐พ.ย.๒๕๖๒)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)จำนวน๘๓วัน(๑ส.ค.๒๕๖๒-๑๐พ.ย.๒๕๖๒)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)จำนวน๘๓วัน(๑ส.ค๒๕๖๒-๑๐พ.ย.๒๕๖๒)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง