วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปลัด)ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 034-55-001 ทะเบียน นค 9250 จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายฟาร์มไก่ไปบ้านหนองบัวโคก)บ้านมะค่าม.๗(กว้าง๔ม.ยาว๓๑๙ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๒๗๖ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 15 กล่อง จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 30 ชุด เป็นเงิน 2,250 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล1ป้ายๆละ480 ป้ายประชาสัมพันธ์1ป้ายๆละ600 รวมเป็นเงิน 1,080 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อผ้า170กิโลกรัมๆละ300บาทซื้อยางยืด40กิโลกรัมๆละ350 รวมเป็นเงิน 65,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแกพัฒนา)บ้านขาม ม.๑(กว้าง๔ม.ยาว๑๔๖ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕๘๔ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดวัดไข้ จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านม.๑-ม.๑๓บ้านมะค่าม.๗(ขนาดท่อเมนประปาPVC๒นิ้วความยาวไม่น้อยกว่า๔๐๐ม.)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายบ้านโกรกไปป่าช้า)บ้านโกรกพัฒนาม.๙(กว้าง๔ม.ยาว๒๕๘ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๓๒ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบุ่งตะครอง-หนองสะแก)บ้านบุ่งตะครองม.๘(กว้าง๔ม.ยาว๑๒๑.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๖ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง