วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ปรับปรุงถนนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ (สายเลียบคลองอีสานเขียวไปหนองเครือ)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐(ถนนลูกรังเดิมขนาดกว้าง3ม.ยาว๒,๐๐๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖,๐๐๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 เลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,300 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,730 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายบ้านสระหลวงไปบ้านหนองสะเดา)บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๕๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๒๐เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่๙(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๒๕๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรบานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางนาผู้ใหญ่วัชรินทร์ติดกับรอยต่อตำบลคูขาด ม.11 บ้านหนองสะเดา(ช่วงที่1 กว้าง4ม.ยาว247ม.หนาเฉลี่ย0.20ม. ช่วงที่2 กว้าง3ม.ยาว220ม.หนาเฉลี่ย0.20หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า1,648ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสี Brother จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,901 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าปกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) จำนวน 235 เล่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,225 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง