วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้านไปบ้านโนนคูณ ม.๘ บ้านบุ่งตะครอง (กว้าง๔ม.ยาว๘๐ม.หนา๐.๑๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๒๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
30  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด ม.๔ (กว้าง๔ม.ยาว๑๐๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๔๐๐ตร.ม.พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๔๐ม.จำนวน๖ท่อนพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
30  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านจากซอยประปาเรียบคลอง บ้านโกรกพัฒนา ม.๙(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๔๕ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๕๗.๕๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
30  ม.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ถุงละ๒๐ก.ก.)จำนวน๕๐๐ถุงๆละ๑๑๐บาท =๕๕,๐๐๐บาทและจัดซื้อน้ำยางประสานผิวCMS๒hจำนวน๕แกลลอนๆละ๑,๕๐๐บาท=๗,๕๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(สำนักงานปลัด) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผษ 4124 เข้าซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 1 แกลอน 600 บาท ชุดเฟืองปั่น 1 ชุด 1,200 บาท ชุดเฟืองปั่นกลึงใหม่ 1 ชุด 1,000 บาท ค่าแรง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,800 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.SMLบ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๗๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๐๐ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทางลูกรัง)(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านโจด หมู่ที่๔(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๗๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๐ตร.ม.(ไม่มีไหลทางลูกรัง)(ตามแบบแปลนที่อบตงขามสมบูรณ์กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคสล.SMLบ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๗๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๓๐๐ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทางลูกรัง)(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย