วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,620 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ขนาด1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ซ่อมแซมพื้นทางจำนวน๒สาย(๑สายบ้านโจดไปสำนักสงฆ์ทองสัมฤทธิ์)ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๙๐๐ม.ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๖๐ลบ.ม.)(๒สายเลียบคลองอีสานเขียวไปเชื่อมตำบลคูขาด)ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๓ม.ยาว๑,๗๐๐ม.ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๖๐ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.11บ้านหนองสะเดา(ขนาด ศก.0.40ม.จำนวน95ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน8บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม100ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายกลางบ้านม.2บ้านโคกพะงาด(กว้าง0.40ม.ลึก0.50ม.พร้อมวางท่อคสล.ศก.0.40ม.จำนวน4จุดๆละ5ท่อนรวมจำนวน20ท่อนความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า57.50ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง