วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงิน 16,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1X3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในสำนักงานปลัด(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 703-45-0002 ตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงิน 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5520N จำนวน 2 หลอด เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 16,020 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ซื้อหมึกจำนวน 4 รายการเป็นเงิน 16,020 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 33 คนๆละ 25 เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3,000 แผ่นๆละ 0.50 บาท รวเป็นเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังจำนวน๑เครื่อง)(กองการศึกษา)ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียูตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง