วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุจราจร-กระจกโค้งมนพร้อมเสาและค่าติดตั้งจุดเสี่ยงจุดอันตรายภายในตำบลขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของสำนักปลัด)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหมู่ที่1-13ภายในตำบลขามสมบูรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-โคมไฟโซ่ล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-13ดภายในตำบลขามสมบูรณ์จำนวน50ชุดๆละ2,600บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
วางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(โดยก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC.3ชั้น8.5 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า720ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสุบินถึงนานางสนั่น ปาปะเก ช่วงที1 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ม.12(ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว240ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า144ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะเดา ม.11(โดยสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูง ขนาด10ลบ.ม. เฉพาะงานโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างเหล็กถัก พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
15  ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่1 สายโคกหนองรังกาไปโนนจะบก บ้านมะค่า ม.7(ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว84ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า336ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566)
9  ส.ค. 2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ(สำนักปลัด)
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิส SSD M.2 PCL e นิ้ว 512 GB จำนวน 1 นิ้ว เป็นเงิน 3,940 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 540 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง