วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทปกาว ขนาด L-XL ขนาด 45-61 นิ้ว จำนวน 4,100 ชิ้นๆละ 9.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,745 บาท เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองสาธารณสุข-เงินรับฝากอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านขาม หมู่ที่๑ ขนาดกว้าง๐.๔๐ม.ลึก๐.๕๐ม.ยาว๑๔๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ให้ครบตามจำนวน 160 ชั่วโมง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า5ลิตรกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า25แรงม้าจำนวน1เครื่อง(กองสาธารณสุข)(รายละเอียดตามบันทึกTORแนบท้ายของกองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 57 0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,400 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TORของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนานายดำเกิง หมอยาถึงนานายจ่าง รอดวินิจ บ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่๙ (ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๗๔ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๔๓.๘๕ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(ตามแบบมาตรฐานกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทยและตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านบุ่งตะครองไปฟาร์มไก่ บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่๘(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๒๔๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๑๔๔ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(ตามแบบมาตรฐานกรมปกครองกระทรวงมหาไทยและตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินเทพยวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,400 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420 63 0013,ขบ 420 64 0017,ขบ 420 64 0018 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 3,000 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแยกไปประปา บ้านสระหลวงหมู่ที่๓ขนาดผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๘๔ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๓๖ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับอปท.และตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง